ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

Informacije javnega značaja

I. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
 
Naziv in naslov:       Šolski center Kranj
                              Kidričeva cesta 55
                              4000 Kranj
Telefon:                   04 280 40 00
Faks:                       04 280 40 35
Matična številka:      6286259000
Davčna številka:       SI12782076
Transakcijski račun:  01100-6000041636 pri Banki Slovenije
Elektronski naslov:    info@sckr.si
Spletne strani:          http://www.sckr.si
Datum zadnje posodobitve: 1. 9. 2019
Tiskane oblike informacij so dostopne v tajništvu zavoda.

II.  SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD
Šolski center Kranj je nastal leta 2013 z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj, iz katerega se je izločila Ekonomska gimnazija. Tako Šolski center nadaljuje in združuje bogato tradicijo srednjega izobraževanja kranjskih šol, ki se je začela po drugi svetovni vojni.
Organizacijske enote zavoda
 
    - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola,
    - Srednja tehniška šola,
    - Strokovna gimnazija,
    - Višja strokovna šola,
   - Medpodjetniški izobraževalni center.
Dejavnosti javne službe:
   - srednješolsko splošno izobraževanje
   - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
   - višješolsko strokovno izobraževanje
   - izobraževanje odraslih
Direktor zavoda: Jože Drenovec, univ. dipl. org.
Ravnatelj Srednje tehniške šole: Aljaž Rogelj, univ. dipl. inž.
Pomočnica ravnatelja Srednje tehniške šole: Lijana Medič Jermančič, univ. dipl. psih.
Ravnateljica Strokovne gimnazije: mag. Lidija Goljat Prelogar
Ravnateljica Višje strokovne šole: mag. Lidija Grmek Zupanc
Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra: Nataša Kristan Primšar, univ. dipl. inž.
Organizatorica izobraževanja odraslih: Polonca Hafner Ferlan, prof.
Organi  zavoda:
   - svet zavoda,
   - direktor zavoda,
   - kolegij direktorja in
   - komisija za kakovost zavoda.
 

Organi organizacijskih enot
Organi srednjih šol so:
   - ravnatelj,
   - pomočnik ravnatelja,
   - učiteljski zbor,
   - programski učiteljski zbor,
   - oddelčni učiteljski zbor,
   - razrednik,
   - strokovni aktivi učiteljev,
   - komisija za kakovost v srednjem šolstvu,
   - pritožbena komisija in
   - svet staršev.
Organi Višje strokovne šole so:
   - ravnatelj,
   - vodja programskega področja,
   - predavateljski zbor,
   - strateški svet,
   - strokovni aktivi,
   - študijska komisija in
   - komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.
Organi Medpodjetniškega izobraževalnega centra so:
   - poslovni odbor MIC,
   - vodja MIC in
   - strokovni aktivi.
III.    PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD
 
1.    Povezave in registri predpisov
Državni register predpisov: 
   - Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si
   - Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/main.cp2
   - Državni zbor: http://www.dz-rs.si
2. Seznam strateških in programskih dokumentov
   - Letni delovni načrt posamezne enote in zavoda za posamezno šolsko leto
   - Letna priprava učiteljev za posamezno šolsko leto
   - Pedagoško poročilo o delu posamezne enote in zavoda za posamezno šolsko leto
   - Finančni načrt za posamezno koledarsko leto
   - Finančno poročilo za posamezno koledarsko leto
3. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
   - Vpis dijakov v 1. Letnik
   - Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav)
   - Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev šole v plačne razrede
   - Izrekanje vzgojnih ukrepov
   - Vpis dijakov iz drugih šol
   - Prešolanje dijakov na druge šole
4. Seznam javnih evidenc, s katerimi razpolaga zavod
   - Evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
5. Seznam drugih informativnih zbirk programov
   - /
6. Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
   - Ustanovitveni akt zavoda
   - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
   - Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti na šoli
   - Poslovnik o delu sveta šole
   - Pravilnik o priznanjih, pohvalah in nagradah dijakom
   - Pravilnik o pridobitvi statusa
   - Pravilnik o šolski prehrani
   - Pravila hišnega reda
   - Šolska pravila o ocenjevanju znanja v strokovnem in poklicnem ter splošnem izobraževanju,
   - Šolska pravila o hišnem redu,
   - Urnik
   - Šolska publikacija
   - Kronika Šolarskega centra Kranj
   - Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada
   - Pravilnik o upravljanju šolskega sklada
   - Pravilnik o volitvah
   - Načrt integritete Šolskega centra Kranj
   - Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi
   - Ostali interni akti v skladu z zakonodajo, ki ureja področje šolstva
7. Državni predpisi:
   - Register predpisov in Uradni list RS
   - Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
   - Kolektivna pogodba za javni sektor
   - Zakon o zavodih
   - Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter podzakonski predpisi
   - Zakon o izobraževanju odraslih in podzakonski predpisi
   - Zakon o javnih financah in podzakonski predpisi
   - Zakon o delovnih razmerjih
   - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
   - Zakon o računovodstvu in podzakonski predpisi
   - Zakon o javnih naročilih
   - Zakon o varstvu osebnih podatkov
   - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
   - Zakon o splošnem upravnem postopku
   - Zakon o šolski inšpekciji
   - Zakon o javnih uslužbencih
   - Pravilnik o računovodstvu
   - Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
   - Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
   - Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah
   - Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
   - Slovenski računovodski standardi

 
IV.  OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ
 
Informacije so dostopne na spletu, del pa v papirni obliki, ki jih hrani zavod.
Informacije lahko zahteva kdorkoli. Zavod bo posredoval informacije v pisni obliki oziroma bo usmeril zainteresirano osebo  na ustrezno spletno stran zavoda.
Pristojna oseba za posredovanje informacij: Jože Drenovec, direktor ŠC Kranj
 
Pooblaščena oseba za sprejem vloge:  Tina Miklavčič
 
V.    STROŠKOVNIK
Pri ugotavljanju stroškov za posredovanje informacij javnega značaja se uporablja neposredno Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. list RS, številka 76/05).
 
VI.    SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
    - Število vpisanih dijakov
    - Število maturantov poklicne in splošne mature
    - Število vpisanih študentov

slovensko english

marec 2023
ptsčpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information